Få stöd

Juridiskt stöd

Juridiskt stöd

Här har vi samlat information kring juridiska frågor och processer på ett lättläst vis. Polisanmälan och rättsprocess för vuxna och barn. Längre ner på sidan hittar du information om vilket stöd du kan få av socialtjänsten och barn och ungdomspsykiatrin (BUP)

Polisanmäla sexualbrott

En guide om sexualbrott för dig som har eller tror att du har utsatts för sexualbrott.
Här beskrivs

- Vad du kan göra.

- Hur processen går till

- Vad för slags bevis behöver jag ha?

- Hur lång tid det tar från anmälning till fällande dom.

- Vad det kostar

- Vilka konsekvenser en polisanmälan kan få.

- Vart du kan vända dig för hjälp och stöd.

Vad kan jag som utsatt för sexualbrott göra?

Polisanmäl. Ring 114 14 och berätta din historia eller gå till en polisstation.
(Om du blivit utsatt för brott utomlands ring +46 77 114 14 00)

Även brott som inträffade för länge sen kan anmälas långt senare. (Se preskriptionstiderna 
längre ner på sidan)

Begär ett målsägandebiträde (advokat eller jurist). Målsägandebiträdet finns till för att stötta och hjälpa dig under rättsprocessen. 
Det är bra att ta upp att du vill ha ett målsägandebiträde redan när du gör polisanmälan.
Du har rätt att själv välja målsägandebiträde. Om du inte begär någon specifik person utser istället domstolen ett lämpligt biträde åt dig. Målsägandebiträdet ger bland annat stöd och hjälp med förberedelser inför polisförhör och med upprättande av skadeståndsanspråk under rättegången. Målsägandebiträdet bekostas fullt ut av staten. 

Det kostar ingenting att polisanmäla.

Vi på nxtME erbjuder också stöd under processen och medföljning till polisstation, förhör och/eller rättegång. 

Förundersökning

° Polisförhör och insamling av uppgifter

° Målsägandebiträdet förbereder den utsatta och ger stöd

Efter polisanmälning blir du kallad till polisförhör, för att berätta om det du har varit med om.
Du får berätta om vad du utsatts för, av vem eller vilka, hur länge det har pågått och om det finns vittnen. 
Du får även berätta om vilka skador du har fått, såväl fysiska som psykiska. Den här typen av frågor är viktiga att få svar på för att ärendet ska kunna leda till vidare utredning.
Om du valt att ha ett målsägandebiträde så följer hen med dig till polisförhöret. Målsägandebiträdet förbereder dig inför polisförhöret och guidar dig genom processen. 

Polisutredningen kallas för förundersökning och är till för att samla in uppgifter och information om det som har hänt. 
Förundersökningen leds av en åklagare. 
När förundersökningen är klar beslutar åklagaren om åtal ska väckas vid domstol. 


Åtal 

Baserat på den information som framkommit under förundersökningen beslutar sedan åklagaren om det finns tillräcklig bevisning för att den som misstänks för brottet ska kunna åtalas. 
Ett åtal inleds när en stämningsansökan lämnas in till domstolen. 
Åtalet leder till muntlig förhandling i tingsrätten, det vill säga en rättegång. 

Vad är tillräckligt med bevis?

Bevis ger objektiva/faktiskt stöd åt dina subjektiva/personliga upplevelser
Tydlig bevisning kan vara avgörande för en fällande dom 


Det kan vara tillexempel:
Journalanteckning från läkare, psykolog, gynekolog, BUP.
 Vittnen som antingen sett eller hört om brottet, dagbok, Spårsäkrat DNA. 
Varje fall bedöms individuellt vad gäller om det är tillräcklig bevisning för fällande dom.

Rättegång

 • Åtal leder till rättegång 

 • Muntliga förhör i domstolen 

 • Överklaga inom 3 veckor

Ett åtal leder till muntlig förhandling i tingsrätten, det vill säga en rättegång. 
Där förhörs du, den tilltalade (den som har begått brottet) samt eventuella vittnen. Du som är under 15 år behöver inte förhöras under rättegången.
Efter förhör presenteras eventuell annan bevisning. Sedan gör domstolen sin bedömning och meddelar domen. 

Om du, åklagaren eller den tilltalade, inte är nöjd med tingsrättens dom kan den överklagas till hovrätten inom 3 veckor. 
Därefter kan domen inte längre överklagas, den vinner då så kallad laga kraft. 


Hur lång tid tar rättsprocessen?

Det går inte att svara på exakt hur lång tid en rättsprocess tar, eftersom frågan är beroende av flera aktörer och omständigheter. Målsägandebiträdet förklarar varje steg i din individuella process.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting 
för dig som målsägande.

Du kan få ersättning för exempelvis resekostnader till och från domstolen
Staten bekostar målsägandebiträdet fullt ut och du som målsägare betalar ingenting för rättsprocessen.

Kan den som anmäler sexualbrott dömas för förtal?

Förtal betyder eller innebär att du pekar ut någon som gärningsperson inför allmänheten tillexempel på internet trots att denna person inte blivit dömd för något brott. (Det betyder förstås inte att personen faktiskt har begått brottet)

Det är inte förtal att polisanmäla en person för ett brott. 

 

Preskriptionstider

I matrisen nedan anges preskriptionstiden för brottsbalkens olika sexualbrott (ej prostitution eller koppleri).
Om ett brott har preskriberats betyder det att man inte längre kan åtala någon för brottet. Sexualbrott beskrivs utförligt i 6 kapitlet brottsbalken. länk.
Preskriptionstiden vid sexualbrott påbörjas som huvudregel då den som har utsatts för brottet fyller 18 år, förutsatt att brottet begicks när den utsatte var under 18 år. För brott med brottsrubriceringen samlag med avkomling, samlag med syskon och kontakt med barn i sexuellt syfte påbörjas preskriptionstiden dock vid tidpunkten för brottet, se matrisen nedan.

För de brott som i matrisen är kursiverade omfattas även försök till brottet. Samma preskriptionstid gäller för försök

Brott - Preskriptionstid

Våldtäkt° - 10 år

Våldtäkt, mindre grovt° - 10 år

Grov våldtäkt° - 15 år

Sexuellt tvång° - 5 år

Grovt sexuellt tvång° - 10 år

Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning° - 5 år

Grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning° - 10 år

Våldtäkt mot barn°° - 10 år

Grovt våldtäkt mot barn°° - 15 år

Sexuellt utnyttjande av barn °° - 10 år

Sexuellt övergrepp mot barn°° - 5 år

Grovt sexuellt övergrepp mot barn°° - 10 år

Samlag med avkomling °°° - 5 år

Samlag med syskon°°° - 2 år

Utnyttjande av barn för sexuell posering°° - 5 år

Grovt utnyttjande av barn för sexuellt posering°°° - 10 år

Sexuellt ofredande° - 5 år

Kontakt med barn i sexuellt syfte°°° - 2 år

° Preskriptionstiden för dessa brott påbörjas när den som har utsatts för brottet fyller 18 år, förutsatt att brottet begicks när den utsatte var under 18 år. (Var den utsatte över 18 år då brottet begicks påbörjas preskriptionstiden vid tidpunkten för brottet.)
°° Preskriptionstiden för dessa brott påbörjas när den som har utsatts för brottet fyller 18 år. 
°°° Preskriptionstiden för dessa brott påbörjas vid tidpunkten för brottet.

 

 

Socialtjänsten

Vad innebär orosanmälan och vilken hjälp ger socialtjänsten?

Socialtjänsten, som ofta benämns som Soc, finns i alla kommuner i Sverige och är till för att hjälpa och stödja barn och ungdomar som inte har det bra i hemmet. Du kan vända dig till socialtjänsten om du känner dig otrygg eller inte mår bra hemma samt om den vuxne inte klarar av att ta hand om dig. Orsaken till att du inte är trygg hemma kan bero på olika faktorer.
Det kan bland annat handla om:

 • Du blir utsatt för incest (sexuella övergrepp inom familjen)
 • Du har föräldrar som har alkohol- och/eller drogproblem.
 • Du själv har alkohol- och/eller drogproblem.
 • Du utsatt för hot och/eller blir slagen av någon i familjen
 • Du gör brottsliga saker
 • Det är bråk i familjen

 

Om det är du eller din förälder/vårdnadshavare som kontaktar socialtjänsten kallas det för en ansökan. 
Om det istället är en annan person än du, din föräldern eller vårdnadshavaren som kontaktar socialtjänsten, till exempel en granne, släkting, lärare, fritidspedagog eller förskollärare kallas det för anmälan. (Orosanmälan)

Vill du vara anonym när du gör anmälan är det viktigt att du inte skriver eller säger ditt namn under hela samtalet.

Vad gäller vid ansökan till socialtjänsten?

Om du som utsätts eller din förälder/vårdnadshavare däremot gör en ansökan påbörjar socialtjänsten en utredning direkt. 
När socialtjänsten gör en utredning pratar de med den eller de som har det svårt, för att ta reda på hur de kan hjälpa och på vilket sätt. 
Det kan även prata med andra runt omkring den som har det jobbigt. Men om du är hotad av din familj eller om du utsätts för övergrepp hemma ser socialtjänsten först till att du hamnar i säkerhet, innan de kontaktar någon annan.

Socialsekreteraren på socialtjänsten ska lyssna på dig och på vad du vill. 
Hjälpen och stödet du får kan se ut på många olika sätt. Det beror på vilken kommun du bor i, vilka problem du har och vad du behöver.

Du kan till exempel få hjälp med:

 • En kontaktperson som socialtjänsten erbjuder dig, som ett stöd på fritiden. Ni kan träffas för att prata eller för att hitta på saker tillsammans.
 • En stödgrupp, där du träffar andra som har varit med om liknande saker som du. Dessa grupper leds av en vuxen.
 • Familjesamtal, där hela eller delar av din familj träffar en person som är utbildad för att hjälpa familjer att hitta lösningar på problem och konflikter i hemmet.
 • Missbruksvård, om du behöver hjälp med att sluta använda droger eller bli av med alkoholproblem.
 • Tillfälligt boende hos en annan familj, på behandlingshem eller i stödboende, om du inte kan bo hemma.
 • Boende hos en annan familj är vanligast.
 • Skyddat boende, om någon är hotfull eller våldsam hemma.


Vad gäller vid anmälan till socialtjänsten?

När det inkommer en anmälan som också kallas orosanmälan till socialtjänsten tar soc först reda på om det skall göras en utredning eller om ärendet läggs ner.

Hur du tar kontakt med socialtjänsten?

Om du vill prata med någon som arbetar på socialtjänsten kan du ringa växeln i din kommun och be att få bli kopplad till socialtjänsten eller socialkontoret. 

Telefonnumret hittar du på kommunens hemsida.

 

 
Barn och ungdomspsykiatrin 

BUP är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin. BUP är till för barn och ungdommar upp till 18 år, som behöver psykiatriskt stöd eller vård. 
Du som är vuxen kan söka hjälp för barn som du har ansvar för.

Vad kan du få för hjälp av BUP?
På BUP kan barn och unga få hjälp med flera olika områden inom psykisk ohälsa såsom; 

 • Sexuella övergrepp av närstående
 • Allvarliga bråk och konflikter i familjen
 • Stora problem med att få och behålla kompisar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Upplevelser av skrämmande händelser
 • Ångest
 • Depression
 • Ätstörningar
 • Självskadebeteende
 • Utredning och behandling av adhd
 • Utredning av Aspergers syndrom och andra autismtillstånd.